Thông tin dưới hình thức chào bán hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm, hình ảnh, quảng cáo do người dùng hoặc thành viên đăng ký hoặc bên thứ ba cung cấp trên trang web của chúng tôi là chung chung và hữu ích cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi liên tục phấn đấu để cập nhật và duy trì tính chính xác của thông tin như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc không chịu bất kỳ tuyên bố người dùng nào về tính chính xác, chính xác, đầy đủ của chúng hoặc tính khả dụng. Nguy cơ đối với thông tin đó là rủi ro của bạn.

Chúng tôi được miễn bất cứ trách nhiệm pháp lý nào nếu mất mát hoặc thiệt hại xảy ra hoặc bất kỳ thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất trực tiếp hoặc gián tiếp do / hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bạn có thể liên kết đến các trang web khác thông qua trang web của chúng tôi, miễn là các thuộc tính, nội dung và tính sẵn có của các trang web đó không thuộc quyền kiểm soát của advertisers.org. Việc đưa các liên kết hoặc trang web không phải là một hình thức hỗ trợ hoặc khuyến nghị từ phía chúng tôi.

Chúng tôi luôn cố gắng duy trì sự truy cập trơn tru của trang web của chúng tôi, nhưng không phải chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về các trang web không có sẵn tạm thời do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm với của chúng tôi.